education:
Fakulta architektury, ČVUT v Praze
position:
architekt
in ADR from:
2019